Statut Fundacji Przyszłość

STATUT FUNDACJI PRZYSZŁOŚĆ

 

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przyszłość, zwana dalej Fundacją, ustanowiona z  woli następujących fundatorów indywidualnych: 
 2. Jakuba Tyliszczaka, 

(zwanego dalej Fundatorem) 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Kazimierza Szyszko w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze(65-042), przy Al. Niepodległości nr 33/1, w dniu 06.12.2022 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 1. Fundacja jest apolityczna i promuje wartości i idee wolnościowe.

   §2  
 1. Fundacja ma osobowość prawną. 
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa  narodowego.

   §

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Sulechów. 
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

   § 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  w wybranych językach obcych.

   § 5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 § 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

Cele i zasady działania Fundacji 

 § 7

Celami Fundacji są: 

 1. działalność kulturalna;  
 2. działalność na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego w wymiarze lokalnym jak i krajowym;
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
 4. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;
 5. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 6. działalność na rzecz ochrony środowiska i integracji społecznej;
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
 8. prowadzenie działań popularyzujących idee i wartości wolnościowe wśród młodzieży  i dorosłych, 
 9. promocja i organizacja wolontariatu;  
 10. działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na  kształceniu studentów; 
 11. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;  
 12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy  między społeczeństwami;  
 13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  
 14. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;  
 15. prowadzenie działalności charytatywnej i mającej na celu rozwój i wspieranie  dobroczynności; 
 16. działalności na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej ;
 17. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;   
 18. działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych;

   § 8 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez: 

 1. organizowanie, prowadzenie i wspieranie spotkań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz  dorosłych, 
 2. organizacja, prowadzenie i wspierania koncertów i wystaw sztuki m.in. młodych,  lokalnych artystów, jak również artystów z całego kraju i zagranicy, 
 3. organizacja, prowadzenie i wspierania prelekcji, szkoleń, wykładów, warsztatów,  spotkań coachingowych, rozwoju osobistego, edukacyjnych i integracyjnych, 
 4. prowadzenie poradnictwa i terapii młodzieżowej, 
 5. wspieranie i rozwijanie innych form działalności terapeutycznej, prewencyjnej i edukacyjnej, 
 6. promowanie i organizację wolontariatu oraz szkoleń, wykładów, warsztatów,  seminariów, spotkań integracyjnych dla wolontariuszy, 
 7. świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej na rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych, 
 8. organizowanie i przeprowadzanie działań kierowanych do młodzieży, rodziców, opiekunów, pracowników oświaty, które promują wartości i idee wolnościowe.
 9. organizowanie zbiórek rzeczowych i finansowych, 
 10. współpraca z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne do celów Fundacji, 
 11. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej, 
 12. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji, 
 13. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

   § 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

Majątek i dochody Fundacji 

 § 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2100 PLN (dwa tysiące sto złotych) oraz inne mienie i środki nabyte przez Fundację w toku działania. 

 § 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

 1. darowizn i spadków krajowych i zagranicznych, 
 2. dotacji i subwencji oraz grantów, 
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
 4. odsetek i depozytów bankowych, 
 5. aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, 
 6. dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów, 
 7. odpłatnej działalności statutowej, 
 8. działalności gospodarczej.

   § 12

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 7 i § 8.

 § 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

   § 14

 1. Dla  realizacji celów statutowych Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i handlowego.
 3. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być m.in.:
 1. a)      działalność handlowo- usługowa,
 2. b)     działalność gastronomiczna,
 3. c)      handel detaliczny,
 4. d)     pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 5. e)     działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 6. f)       działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
 7. g)      organizacja imprez dochodowych, targów i aukcji,
 8. h)     działalność reklamowo-marketingowa,
 9. i)       działalność edukacyjna,
 10. j)       działalność szkoleniowa.

Władze Fundacji 

 § 15

 1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu
 3. Pierwszy skład Zarządu ustala w oświadczeniu Fundator, po złożeniu oświadczenia  o ustanowieniu Fundacji. 
 4. Zarząd w drodze kooptacji powołuje dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że  całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać trzech. Kooptacja  dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. 
 5. Prezes Zarządu może za swoją pracę pobierać wynagrodzenie.
 6. Zarząd może być zatrudniany do innych zadań merytorycznych niż wskazane w zadaniach Zarządu Fundacji.

   § 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
 4. uchwalanie regulaminów, 
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
 8. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji w tym do podpisywania umów z Zarządem.

   § 17

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji. 
 2. Śmierci członka Zarządu. 
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
 4. Odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatorów. 

Sposób Reprezentacji 

 § 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu. 
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników Zarząd może wskazać pełnomocników. 

Zmiana Statutu 

 § 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć  celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie  założycielskim. 

Połączenie z inną fundacją 

 § 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

   § 21

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji 

 § 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

   § 23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 § 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.